Přihláška zájemce o členství v družstvu Simply Development, družstvo

Fyzická osoba
Adresa / Sídlo
Korespondenční adresa
Kontaktní informace
Bankovní spojení

(dále jen „Zájemce o členství v Simply Development“) touto přihláškou se přihlašuji za člena Simply Development, družstvo, IČO: 057 10 642, se sídlem Kischova 1732/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8517 (dále jen „Simply Development“).

Jako Zájemce o členství v Simply Development tímto prohlašuji, že

  • jsem dovršil 18. rok věku a je plně svéprávný ve smyslu zákona č. § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“);
  • nebyl jsem ve svéprávnosti omezen ve smyslu ustanovení § 55 a následujících občanského zákoníku;
  • budu zachovávat mlčenlivost o informacích, skutečnostech a možnostech, které jsem obdržel jako člen družstva Simply Development v rozsahu stanoveným stanovami Simply Development;
  • jsem si vědom, že veškeré informace, které obdržím jako člen družstva Simply Development, jsou určeny výlučně pro potřeby členů družstva Simply Development;
  • nejsem oprávněn dané informace rozšiřovat třetím osobám (nečlenům družstva Simply Development) ani jakýmkoliv jiným způsobem veřejně distribuovat či nabízet třetím osobám;
  • splatím základní členský vklad (dále jen „Základní členský vklad Simply Development“) ve výši 1 000,- Kč v souladu se stanovami Simply Development;
  • potvrzuji, že jsem byl seznámen se všemi skutečnostmi souvisejícími se členstvím, zejména se stanovami Simply Development, právy člena družstva a právními předpisy vztahující se k činnosti družstva Simply Development;

Prohlašuji, že dávám výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených přihlášce zájemce o členství v družstvu Simply Development, jakož i jakýchkoli dalších osobních údajů, jež následně poskytnu družstvu Simply Development, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Osobní údaje“).

Souhlasím s tím, aby tyto Osobní údaje byly použity pro zajištění mé jednoznačné identifikace jako člena družstva Simply Development, jakož i pro zajištění komunikace s družstvem Simply Development, a to i po ukončení mého případného členství v družstvu.

Podpisem této přihlášky dávám družstvu výslovný souhlas s uchováním těchto mých osobních údajů po dobu trvání jakéhokoliv mého smluvního vztahu s družstvem nebo mého členství v družstvu, jakož i po jeho skončení, a to po dobu stanovenou právním řádem České republiky.

Beru na vědomí, že Osobní údaje budou zpracovány družstvem Simply Development v rozsahu identifikace člena družstva Simply Development, přípravy korporátní a smluvní dokumentace, poskytování informací, a to zejména prostřednictvím osobního účtu člena družstva Simply Development.

Zavazuji se Osobní údaje aktualizovat a jsem oprávněn požadovat prokazatelnou změnu či opravu nepřesných Osobních údajů.